VOP – Cukrovka – Váš lekár

OSOBITNÉ PODMIENKY K VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM

(vykonávanie Testov v súvislosti s semikvantitatívnom stanovením celkového HbA1c v kapilárnej krvi a U-Albuminu v moči)

 1. Základné ustanovenia
  1. Pre účely týchto osobitných podmienok (ďalej ako „Osobitné podmienky”) k Všeobecným obchodným podmienkam vykonávania testov a samoplatcovských vyšetrení poskytovateľa, spoločnosti Váš Lekár, s.r.o., so sídlom Záporožská 12, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 45 263 230, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Sro, Vložka č. 62436/B (ďalej len „Všeobecné podmienky”), pojmy s veľkým začiatočným písmenom uvedené vo Všeobecných podmienkach, ktoré nie sú výslovne definované v Osobitných podmienkach majú rovnaký význam ako pojmy uvedené vo Všeobecných podmienkach. Osobitné podmienky dopĺňajú Všeobecné podmienky a sú ich neoddeliteľnou súčasťou.
  2. Službou sa v prípade Osobitných podmienok rozumie vykonávanie Testov a následných samoplatcovských Vyšetrení Zákazníkov na semikvalitatívne stanovenie celkového HbA1c v kapilárnej krvi a celkového U-Albumínu v moči Zákazníka (ďalej ako „Test”);
 1. Definície a výklad Osobitných podmienok
  1. Pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Osobitných podmienkach nasledovný význam:

Test znamená konkrétny test z ponuky Poskytovateľa určený na odber Vzorky a následné Vyšetrenie na semikvantitatívne stanovenie celkového HbA1c v kapilárnej krvi a stanovenia celkového U-Albumínu v moči (t. j. cukrovka test) ktorý si môže Zákazník zakúpiť na Webovej stránke.

Vyšetrenie znamená laboratórne a iné ako laboratórne vyšetrenie v odbore klinická mikrobiológia zamerané na kvalitatívne stanovenie celkového HbA1c v kapilárnej krvi a stanovenie celkového U-Albumínu v moči. Zákazník berie na vedomie, že Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia, ale priamo Zákazníkom (tzv. samoplatcovské vyšetrenia).

 1. Práva a povinnosti Zákazníka v súvislosti s odberom Vzorky a Vyšetrením
  1. Zákazník je povinný pred odberom Vzorky informovať pracovníka vykonávajúceho odber Vzorky o svojich predchádzajúcich komplikáciách pri odbere kapilárnej krvi, problémoch so zrážanlivosťou krvi, možných alergiách, alebo o užívaní liekov na riedenie krvi alebo liekoch, ktoré môžu vyvolať negatívne reakcie a nežiaduce účinky pri a po odbere Vzorky alebo môžu ovplyvniť výsledok vyšetrenia krvi, ako napríklad lipémia, bilirubinémia, tehotenstvo. Porušenie tejto povinnosti môže ovplyvniť samotný Výsledok Testu a Vyšetrenia, ako aj ohroziť zdravie Zákazníka a zbavuje Poskytovateľa zodpovednosti za takýto Výsledok Testu a Vyšetrenia.
  2. Odber Vzorky sa vykoná prostredníctvom povereného Pracovníka Poskytovateľa.
  3. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ poskytuje Zákazníkovi len Výsledok Vyšetrenia, ktorý spočíva v informovaní Zákazníka o hodnotách HbA1c a U-Albumínu vo Vzorke Zákazníka, príp. o neurčitom alebo neplatnom výsledku. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ neposkytuje žiadnu inú informáciu o celkovom zdravotnom stave Zákazníka, ani nenahrádza lekárske vyšetrenie Zákazníka.
 2. Záverečné ustanovenia
  1. Všetky ustanovenia Všeobecných podmienok zostávajú v plnom rozsahu záväzné a nezmenené. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Osobitných podmienok a Všeobecných podmienok, majú ustanovenia Osobitných podmienok prednosť pred ustanoveniami Všeobecných podmienok.
  2. Tieto Osobitné podmienky sú účinné od 10.05.2022.