Súhlas so spracúvaním OU na marketingové účely

Označením políčka vo formulári udeľujete spoločnosti novuma s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, Slovenská republika, IČO 55 414 095, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 169196/B (ďalej len “novuma“) ako prevádzkovateľovi webovej stránky https://sk.novuma.com/ (ďalej len „webová stránka”) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa miesta bydliska, vek, pohlavie (ďalej len „osobné údaje”), a to za účelom realizácie marketingových aktivít zahŕňajúcich zasielanie informácií o produktoch, službách, novinkách a časovo obmedzených zvýhodnených ponukách v oblasti služieb tretích strán.

Zasielané informácie majú obvykle podobu štandardnej elektronickej komunikácie – e-mailovej správy.

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je z vašej strany dobrovoľné. Súhlas udeľujete na dobu 5 rokov, prípadne na kratšiu dobu, ak svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvoláte skôr.

Vaše osobné údaje budeme zdieľať so sprostredkovateľmi, konkrétne so spoločnosťami patriacimi do skupiny Vacuum Group, ktorých zoznam je dostupný na nasledovnom linku. Sprostredkovateľmi môžu byť aj ďalšie subjekty, ktoré spoločnosť rychlotest-covid poverila spracúvaním osobných údajov v jej mene, a to najmä spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity, spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie. Zoznam týchto sprostredkovateľov nájdete v Zásadách ochrany súkromia.

Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania a nebudú prenášané do tretích krajín. Vaše osobné údaje budú predmetom profilovania v súlade s podmienkami uvedenými v Zásadách ochrany súkromia. Voči takémuto spôsobu spracúvania vašich osobných údajov môžete uplatniť svoje právo namietať.

Ako dotknutá osoba máte právo poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to e-mailom na adresu gdpr@novuma.com.

Máte právo požadovať prístup k vaším osobným údajom, ich opravu, obmedzenie spracúvania osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, resp. ak sú tieto nesprávne, neúplné alebo neaktuálne. Ďalej môžete namietať spracovanie vašich osobných údajov, prípadne žiadať ich prenosnosť, a tiež máte právo podať sťažnosť voči spracúvaniu osobných údajov na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou rychlotest-covid na webovej stránke si môžete prečítať v dokumente Zásadách ochrany súkromia.