Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

vykonávania testov a samoplatcovských vyšetrení

 1. Základné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti rychlotest-covid s. r. o.so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 584 838, IČ DPH: SK2023580218, DIČ: 2023580218, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 100393/B (ďalej len „Poskytovateľ”) stanovujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti, alebo na základe zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a fyzickou osobou, ktorá si objednala poskytnutie Služby ponúkanej Poskytovateľom (ďalej len „Zákazník”), prostredníctvom Webovej stránky Poskytovateľa: https://novuma.com, v sekcii „Ponuka testov” (ďalej len „Zmluva”) (ďalej len „Obchodné podmienky”).
 2. Tieto Obchodné podmienky sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami:

(i)        Zákona o zdravotnej starostlivosti;

(ii)        Občianskeho zákonníka;

(iii)        Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti;

(iv)        Zákonom o ochrane spotrebiteľa, a

(v)        inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 1. Na základe Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Zákazníkom riadne a včas Službu, ktorou sa rozumie:

(i)        vykonávanie Testov a samoplatcovských Vyšetrení Vzoriek Zákazníkov, a to najmä prostriedkami predaja na diaľku, alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa (ďalej len „Testy”), a

(iii)        informovanie Zákazníkov o výsledkoch Vyšetrení spôsobom a za podmienok podľa týchto Obchodných podmienok,

(ďalej len „Služba”).

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomne všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu a včasnému plneniu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok).
 2. Na poskytovanie Služby sa nevzťahuje Zákon o obchodoch na diaľku v súlade s jeho ustanovením § 1 ods. 2 písm. b).
 3. Poskytovateľ poskytuje Službu v rámci Slovenskej republiky.
 4. Zákazník objednaním Služby potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom a účinnom v momente odoslania Objednávky Zákazníkom Poskytovateľovi.
 5. Zákazník si je vedomý, že mu objednaním Služby nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg, ochranných známok či patentov Poskytovateľa alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. Všetky fotografie, obrazové snímky, obrazovo-zvukové záznamy zobrazené na Webovej stránke sú iba ilustračné a nie sú predlohou ani vzorkou stanovujúcou kvalitu či spôsob poskytnutia Služby.
 6. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú nasledovné:

(i)        zákaznícka telefónna linka: +421 2/222 000 68 (08:00 – 20:00);

(ii)        e-mailová adresa: info@novuma.com;

(iii)         webová stránka: www.novuma.com.

 1. Definície pojmov použitých v týchto Obchodných podmienkach a ustanovenia upravujúce výklad týchto Obchodných podmienok sú uvedené v článku 2 týchto Obchodných podmienok.
 2. Definície a výklad Obchodných podmienok
 3. Pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Obchodných podmienkach nasledovný význam:

Bezhotovostná platba má význam uvedený v odseku 8.1 týchto Obchodných podmienok.

Cena znamená peňažnú sumu Služby uvedenú pri konkrétnom type Testu na Webovej stránke (a v prípadoch predpokladaných v Obchodných podmienkach aj priamo v Mobilnom odberovom mieste), ktorú Zákazník, ktorý má záujem o Test a s ním spojené Vyšetrenie, uhrádza, a má význam uvedený v článku 7 týchto Obchodných podmienok.

Cenník znamená platný prehľad Cien Služieb ponúkaných Poskytovateľom  zverejnených v elektronickej podobe na Webovej stránke (a v prípadoch predpokladaných v Obchodných podmienkach aj v tlačenej podobe priamo na Mobilnom odberovom mieste) pri jednotlivých druhoch ponúkaných Testov a Vyšetrení.

Informovaný súhlas znamená preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom Zákazníkom, ktorému predchádzalo poučenie, alebo odmietnutie poučenia podľa Zákona o zdravotnej starostlivosti. Informovaný súhlas musí byť potvrdený Zákazníkom. Na výslovnú žiadosť Zákazníka Poskytovateľ zasiela Zákazníkovi Výsledky Vyšetrenia formou elektronických prostriedkov. Zákazník je v tejto súvislosti povinný preukázať Poskytovateľovi svoju totožnosť pred odberom Vzorky.

Laboratórium znamená (i) laboratórium Poskytovateľa, ktorý je držiteľom platného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia, a (ii) laboratórium spoločnosti CYTOPATHOS spol. s r.o., so sídlom Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, IČO: 35 897 619, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 32876/B (ďalej len CYTOPATHOS), ktorá je držiteľom platného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore patologická anatómia a lekárska genetika. Laboratórium spoločnosti CYTOPATHOS je zmluvným laboratóriom Poskytovateľa na vykonávanie Vyšetrení.   

Mobilné odberové miesto znamená certifikované mobilné odberové miesto, na ktorom sa poskytuje iná špecializovaná ambulantná starostlivosť v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) bod 3 a ods. 9 Zákona o zdravotnej starostlivosti, zriadené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (§ 12 ods. 18 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti), na ktorom Poskytovateľ prostredníctvom svojich Pracovníkov odoberá Vzorky Zákazníkom, ktorí si kúpili Test na a zistenie prítomnosti vírusového ochorenia COVID-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) alebo na zistenie prítomnosti protilátok proti vírusovému ochoreniu COVID-19 po prekonaní ochorenia, alebo po vakcinácii,  ponúkaných na Webovej stránke. Mobilné odberové miesto je špecifikované jeho presnou polohou, prípadne inými údajmi, ktoré konkretizujú umiestnenie Mobilného odberového miesta. Zoznam Mobilných odberových miest je dostupný na Webovej stránke. Každé Mobilné odberové miesto má svoju prevádzkovú dobu počas ktorej poverení Pracovníci realizujú odbery Vzoriek. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho súhlasu a upovedomenia Zákazníka zrušiť alebo zriadiť Mobilné odberové miesto, ako aj zmeniť a doplniť prevádzkové doby Mobilných odberových miest. Aktuálny zoznam Mobilných odberových miest a ich aktuálne prevádzkové doby sú zverejnené na Webovej stránke.

Ochrana osobných údajov znamená ochrana osobných údajov poskytovaná v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Obchodné podmienky znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa, ktorými sa riadi vykonávanie Testov a samoplatcovských Vyšetrení.

Objednávka predstavuje záväzný elektronický návrh na uzatvorenie Zmluvy uskutočnený Zákazníkom voči Poskytovateľovi v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka vyplnením elektronického objednávkového formulára prostredníctvom Webovej stránky a zaplatením Ceny vybraného Testu a Vyšetrenia Zákazníkom.

Platobná brána znamená platobný prostriedok spoločnosti Stripe slúžiaci na úhradu Ceny za Služby Poskytovateľovi.

Služba má význam uvedený v odseku 1.3 týchto Obchodných podmienok.  

Pracovníci znamená lekár alebo iný zdravotnícky pracovník, alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v pracovnoprávnom alebo inom zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom, ktorý je oprávnený odoberať Vzorku Zákazníkom za účelom Vyšetrenia.

Rezervačný systém znamená elektronický systém na vytvorenie a zaslanie Objednávky Zákazníkom na Vyšetrenie a odber Vzorky v konkrétnom Mobilnom odberovom mieste a pre konkrétny čas odberu Vzorky.

Poskytovateľ znamená spoločnosť rychlotest-covid s. r. o.so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 584 838, IČ DPH: SK2023580218, DIČ: 2023580218, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 100393/B, webová stránka: https://www.novuma.com, ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý zabezpečuje odbery Vzoriek a Vyšetrovanie Vzoriek Zákazníkov odobratých Testami Poskytovateľom v Laboratóriu a na Mobilnom odberovom mieste.

Testy znamená konkrétny test určený na odber Vzorky a následné Vyšetrenie a poskytnutie služieb spojených s vykonávaním týchto Vyšetrení ponúkaných Poskytovateľom, ktoré si môže Zákazník zakúpiť na Webovej stránke. Zoznam aktuálne ponúkaných Testov Poskytovateľom je zverejnený na Webovej stránke. Konkrétna špecifikácia Testu, spôsobu odberu Vzorky a Vyšetrenia je uvedená pri každom type Testu na Webovej stránke.

Tretia osoba znamená (i) maloleté dieťa mladšie ako 18 rokov, pričom odberu Vzorky sa môže zúčastniť iba maloleté dieťa, ktoré v čase odberu Vzorky dovŕšilo dva roky veku, a/alebo (ii) plnoletá fyzická osoba, ktorá v čase odberu Vzorky dovŕšila 18. rok veku alebo dosiahla plnoletosť inak podľa platných predpisov Slovenskej republiky, ktorá však bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo ktorá trpí duševnou poruchou, ktorá jej bráni rozpoznať zmysel a význam svojho konania (t. j. osoba nespôsobilá dať Informovaný súhlas); Tretie osoby sa môžu odberu Vzorky zúčastniť len v sprievode svojho zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inej fyzickej osoby ako rodiča, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoby, ktorá má maloleté dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoby, ktorá má maloleté dieťa v pestúnskej starostlivosti, osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má maloleté dieťa dočasne zverené do starostlivosti, budúceho osvojiteľa, osoby, ktorá má dieťa zverené podľa zákona o rodine, civilného sporového poriadku alebo civilného mimosporového poriadku, alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu o uložení neodkladného opatrenia, rozhodnutie súdu o nariadení výchovného opatrenia alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy v zmysle ust. § 6 ods. 1 písm. b) Zákona o zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Zákonný zástupca“).

Vyšetrenie znamená laboratórne a iné ako laboratórne vyšetrenie v odbore klinická mikrobiológia zamerané na vyšetrenie odobratých Vzoriek podľa zakúpených Testov Zákazníkmi, ktoré sú Poskytovateľ a Laboratórium spoločnosti CYTOPATHOS oprávnení vykonávať na základe platných povolení. Zákazník berie na vedomie, že Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia, ale priamo Zákazníkom (tzv. samoplatcovské vyšetrenia).

Výsledok znamená výsledok Vyšetrenia zistený analýzou Vzorky, ktorý Poskytovateľ sprístupní Zákazníkovi v zaheslovanom súbore vo formáte .pdf v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku zaslanom ako príloha e-mailovej správy a následne v texte sms správy na e-mailovú adresu a telefónne číslo Zákazníka uvedené v Objednávke.

Vzorka znamená vzorka odobratá Zákazníkovi zvoleným Testom Pracovníkom Poskytovateľa, ktorá je určená na Vyšetrenie priamo v Mobilnom odberovom mieste alebo v Laboratóriu a je spôsobilá na Vyšetrenie podľa týchto Obchodných podmienok.

Webová stránka znamená webovú stránku Poskytovateľa umiestnenú na internetovej adrese: www.novuma.com.

Zákazník znamená fyzickú osobu, ktorá uzatvorila Zmluvu s Poskytovateľom tým, že si sama alebo prostredníctvom Zákonného zástupcu zakúpila Test zaslaním Objednávky a zaplatením Ceny Testu a s ním spojeného Vyšetrenia a ktorá sa po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme Poskytovateľa osobne alebo v sprievode Zákonného zástupcu zúčastnila odberu Vzorky v niektorom z Mobilných odberových miest Poskytovateľa. Zákazník je samoplatca Vyšetrení. Zákazník pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (spotrebiteľ). Zákazníkom podľa týchto Obchodných podmienok nie je osoba, ktorej bude vykonaný odber Vzorky Poskytovateľom na základe obchodnoprávnej zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a právnickými osobami (klientmi Poskytovateľa).

Zákon o ADR znamená zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o obchodoch na diaľku znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon o zdravotnej starostlivosti znamená zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti znamená zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluva znamená dohodu o vykonaní odberu Vzorky Testami a o vykonaní Vyšetrenia, t. j. o poskytnutí zdravotnej starostlivosti prostredníctvom služieb laboratórnej diagnostiky, uzatvorenú medzi Zákazníkom a Poskytovateľom prostredníctvom Webovej stránky (v osobitných prípadoch predpokladaných Obchodnými podmienkami na mieste) s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie.

Zmluvné strany znamená Poskytovateľ a Zákazník spoločne a každý jednotlivo ako Zmluvná strana.

 1. Výklad týchto Obchodných podmienok sa riadi nasledovnými pravidlami:
 1. Odkazy na články a odseky sa vykladajú ako odkazy na príslušné články a odseky týchto Obchodných podmienok.
 2. Odkazy na právny predpis alebo príslušný právny predpis sa vykladajú ako odkazy na zákony, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev alebo iné všeobecne záväzné normatívne právne akty.
 3. Odkazy na dni sú odkazy na kalendárne dni, ak nie je v Obchodných podmienkach uvedené inak.
 4. Pojmy najmä, alebo vrátane v týchto Obchodných podmienkach znamenajú „najmä, nie však výhradne“ (bez ohľadu na to, či je táto formulácia výslovne uvedená, alebo nie) a nie je možné ich vykladať tak, že obmedzujú možnosti výlučne na položky, ktorú sú vo výpočte uvedené.
 5. Pojmy definované v týchto Obchodných podmienkach v množnom čísle majú rovnaký význam aj v čísle jednotnom a naopak.
 6. Nadpisy sú v týchto Obchodných podmienkach použité len pre prehľadnosť a lepšiu orientáciu a nemajú vplyv na výklad týchto Obchodných podmienok.
 7. Služba

Odber Vzorky a Vyšetrenie

 1. Služba spočíva vo vykonaní odberu Vzorky Zákazníka Testami na príslušnom Mobilnom odberovom mieste zvolenom Zákazníkom podľa (i) typu zvoleného Testu a (ii) podľa vlastného uváženia a v následnom odbornom Vyšetrení odobratej Vzorky v Laboratóriu, prípadne priamo na Mobilnom odberovom mieste (pri Testoch vyhodnocovaných na mieste), a v informovaní Zákazníka o Výsledku Vyšetrenia najneskôr do 36 hodín od odobratia Vzorky. Presná informácia o čase doručenia Výsledku Vyšetrenia bude uvedená v potvrdzujúcej e-mailovej správe v zmysle odseku 3.6 Obchodných podmienok. Pokiaľ Poskytovateľ nie je schopný túto lehotu dodržať, bezodkladne o tom informuje Zákazníka zaslaním e-mailovej správy, v ktorej mu špecifikuje náhradnú lehotu, to neplatí v prípade špecifikovanom podľa bodu 3.10 týchto Obchodných podmienok.
 2. Poskytovateľ poskytuje Zákazníkom viaceré typy Testov, s ktorými je spojený odber Vzorky Pracovníkom na niektorom Mobilnom odberovom mieste v termíne zarezervovanom Zákazníkom v Rezervačnom systéme a následné Vyšetrenie.
 3. Zákazník si na Webovej stránke vyberie z ponuky Testov, o ktoré má záujem, a uvedie počet takýchto Testov. Pri zakúpení zvoleného Testu kliknutím na ikonu „objednať si”, si Zákazník následne v Rezervačnom systéme vyberie termín (deň, hodina, minúta) a miesto odobratia Vzorky na Vyšetrenie (t. j. zvolí si niektoré z Mobilných odberových miest) a vyplní online objednávkový formulár s osobnými údajmi minimálne v rozsahu požadovanom Poskytovateľom.
 4. Zákazník si môže zakúpiť Testy výlučne elektronicky na Webovej stránke. Na vybraných Mobilných odberových miestach (vopred špecifikovaných Poskytovateľom) je možné zakúpiť Testy aj osobne. Úhrada Testov sa uskutočňuje prostredníctvom Platobnej brány platobnou kartou Zákazníka po vyplnení Objednávky a po online rezervácii termínu testovania v Rezervačnom systéme. Zákazník si môže zakúpiť Test ako registrovaný alebo neregistrovaný užívateľ. Úhrada Testov osobne na vybraných Mobilných odberových miestach (vopred špecifikovaných Poskytovateľom) sa uskutočňuje prostredníctvom platobného terminálu platobnou kartou Zákazníka, prípadne v hotovosti podľa možností Mobilných odberových miest.
 5. Cena Testu je dostupná na Webovej stránke osobitne pri každom type Testu.
 6. Po úspešnom zrealizovaní platby Ceny za Test a pripísaní peňazí na účet Poskytovateľa Zákazník obdrží na e-mailovú adresu zadanú v online formulári e-mailovú správu s (i) potvrdením rezervácie miesta, dňa, hodiny a minúty odobratia Vzorky na Vyšetrenie, (ii) prehľadom objednaných Testov, (iii) inými oznámeniami, inštrukciami a pokynmi Poskytovateľa pred odberom Vzorky a s (iv) hypertextovým odkazom v texte e-mailovej správy na zmenu alebo zrušenie registrovaného termínu odberu Vzorky a Vyšetrenia za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach. Pri platbe Ceny Testu a Vyšetrenia prostredníctvom Platobnej brány obdrží Zákazník e-mailovú správu s faktúrou obsahujúcou základné údaje Zmluvy v lehote najneskôr 14 dní od úspešného zrealizovania platby Ceny (faktúra bude prílohou e-mailovej správy a Zákazník so zasielaním faktúry výlučne v elektronickej podobe súhlasí). Pri platbe osobne na vybraných Mobilných odberových miestach (vopred špecifikovaných Poskytovateľom) je Poskytovateľ povinný vydať Zákazníkovi doklad o úhrade, ktorý spĺňa náležitosti podľa platných právnych predpisov.
 7. Zákazník berie na vedomie, že potvrdená Objednávka je pre Zákazníka záväzná a Zákazník je povinný dostaviť sa na odber Vzorky v rezervovanom termíne, s výnimkou ako je uvedené v odseku 3.8 Obchodných podmienok. Zákazník súčasne berie na vedomie, že Objednávka je pre Poskytovateľa záväzná až okamihom uzatvorenia Zmluvy, čím sa rozumie úplné zaplatenie Ceny Služby.
 8. Zákazník je oprávnený až do momentu rezervovaného termínu odberu Vzorky (i) zrušiť rezervovaný termín odberu Vzorky, (ii) zmeniť rezervovaný deň a čas odberu Vzorky a/alebo (iii) zmeniť osobu registrovanú na odber Vzorky. Postup pre zrušenie a pre zmenu rezervácie bude uvedený v potvrdzovacej e-mailovej správe zaslanej Zákazníkovi v súlade s odsekom 3.6 Obchodných podmienok. O zmenu rezervácie a zrušenie rezervácie môže Zákazník požiadať Poskytovateľa aj na e-mailovej adrese: info@novuma.com. 
 9. V prípade, ak Zákazník požiada Poskytovateľa o zmenu rezervovaného dňa a času odberu Vzorky, Poskytovateľ ponúkne Zákazníkovi náhradný deň a čas odberu Vzorky. Zákazník berie na vedomie, že o určení náhradného termínu odberu Vzorky rozhoduje výlučne Poskytovateľ podľa kapacitných možností jednotlivých Mobilných odberových miest. Poskytovateľ môže ponúknuť Zákazníkovi náhradný termín aj na inom Mobilnom odberovom mieste, ktoré sa nachádza v blízkosti Mobilného odberového miesta zvoleného Zákazníkom.
 10. Zákazník je oprávnený zmeniť čas odberu Vzorky v rámci rezervovaného dňa bez toho, aby musel zmenu času vopred osobitne oznamovať Poskytovateľovi (t. j. môže prísť na skorší, ako aj neskorší termín odberu Vzorky v rámci prevádzkovej doby zvoleného Mobilného odberového miesta). Zákazník však berie na vedomie, že pri odoberaní Vzoriek majú časovú prednosť tí Zákazníci, ktorí majú riadne potvrdenú rezerváciu termínu odobratia Vzorky na tento konkrétny čas, v ktorom sa Zákazník dostavil na Mobilné odberové miesto. Zákazníkovi bude odobratá Vzorka až po vybavení všetkých Zákazníkov, ktorí majú rezerváciu termínu na vybraný čas. Ak sa Zákazník dostaví na odber Vzorky v iný čas v rámci rezervovaného dňa a zvolené Mobilné odberové miesto nie je z kapacitných a objektívnych dôvodov spôsobilé vykonať odber Vzorky v tomto čase, Poskytovateľ môže Zákazníkovi určiť iný náhradný termín a čas odberu Vzorky. Ak Zákazník tento náhradný termín nevyužije, nemá nárok na vrátenie Ceny za uhradený Test a Vyšetrenie a Služba sa považuje za riadne a v celom rozsahu poskytnutú Zákazníkovi. Zákazník súhlasí s tým, že v prípade zvolenia alternatívy Testu s garanciou dodania výsledku do 1 hodiny od momentu odobratia Vzorky sa Poskytovateľ zaväzuje dodržať jednohodinovú lehotu na doručenie výsledku Vyšetrenia Zákazníkovi výlučne v prípade presného príchodu Zákazníka na rezervovaný termín odberu Vzorky v príslušnom Mobilnom odberovom mieste. V prípade, ak sa Zákazník na odber Vzorky na príslušnom Mobilnom odberovom mieste dostaví pred rezervovaným termínom odberu Vzorky, lehota pre doručenie výsledku Vyšetrenia Zákazníkovi bude počítaná až od času rezervovaného termínu odberu Vzorky. V prípade, ak sa Zákazník k odberu Vzorky na príslušnom Mobilnom odberovom mieste dostaví neskôr ako v presný čas rezervovaného termínu odberu Vzorky, garancia dodania výsledku Vyšetrenia Zákazníkovi do 1 hodiny od momentu odobratia Vzorky sa v takom prípade nebude uplatňovať, lehota pre doručenie výsledku Vyšetrenia Zákazníkovi sa automaticky predĺži na 36 hodín od momentu odobratia Vzorky a v prípade jej dodržania sa Vyšetrenie a Služba budú považovať za riadne a v celom rozsahu poskytnuté Zákazníkovi a Zákazník v danej súvislosti nemá nárok na vrátenie Ceny, prípadne jej časti.
 11. V prípade, ak Zákazník požiada Poskytovateľa o zrušenie rezervovaného termínu odberu Vzorky pred rezervovaným termínom odberu Vzorky, Zákazník berie na vedomie, že nemá nárok na vrátenie Ceny Služby, ale obdrží od Poskytovateľa kupón s promokódom v hodnote zaplatenej Ceny Služby, prostredníctvom ktorého sa môže objednať na iné Vyšetrenie ponúkané Poskytovateľom v hodnote pôvodne zaplatenej Ceny Služby alebo na iný termín odberu pôvodne zakúpeného Testu. Platnosť promokódu je časovo ohraničená 3 (tromi) mesiacmi odo dňa jeho vystavenia.
 12. V prípade, ak sa Zákazník nedostaví na odber Vzorky ani nevykoná zmenu alebo zrušenie rezervácie termínu odberu podľa predchádzajúcich odsekov 3.9 a 3.11 Obchodných podmienok, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zákazníka. Poskytovateľ nie je v takomto prípade povinný odobrať Vzorku a vykonať Vyšetrenie Zákazníka. Cena Služby zaplatená Zákazníkom nebude Zákazníkovi vrátená a Služba sa považuje za riadne poskytnutú Zákazníkovi.
 13. V prípade, ak sa má odber Vzorky podľa Zmluvy vykonať Tretej osobe, je Tretia osoba povinná dostaviť sa na odber Vzorky v sprievode svojho Zákonného zástupcu, inak je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť vykonať odber Vzorky takejto Tretej osobe. Zákazník berie na vedomie, že odber Vzorky podľa týchto Obchodných podmienok nebude Poskytovateľom vykonaný maloletému dieťaťu mladšiemu ako 2 roky.
 14. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať odber Vzorky Zákazníka na základe Objednávky v termíne riadne rezervovanom Zákazníkom. Odber Vzorky vykoná odborne spôsobilý Pracovník na Zákazníkom vybranom Mobilnom odberovom mieste a Vyšetrenie vykoná odborne spôsobilý pracovník Laboratória po doručení Vzorky.
 15. Zákazník berie na vedomie, že konkrétne pokyny a povinnosti Zákazníka pred odberom Vzorky sú uvedené osobitne pri konkrétnom type Testu. Zákazník sa zaväzuje dodržať tieto konkrétne pokyny a povinnosti pred odberom Vzorky, pričom berie na vedomie, že ich nedodržanie môže ovplyvniť samotný výsledok Testu a Vyšetrenia a zbavuje Poskytovateľa zodpovednosti za takýto Výsledok Testu a Vyšetrenia.  
 16. Pred odberom Vzorky na Odberovom mieste, alebo Mobilnom odberovom mieste poverený Pracovník skontroluje osobné údaje Zákazníka uvedené v Objednávke a porovná ich s údajmi v občianskom preukaze, pase, alebo inom doklade Zákazníka. Následne Pracovník zabezpečí potrebnú dokumentáciu k odberu Vzorky a k jej Vyšetreniu. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť poverenému Pracovníkovi všetku požadovanú súčinnosť a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na odber Vzorky a na Vyšetrenie, ktoré sú mu známe. Na požiadanie povereného Pracovníka je Zákazník súčasne povinný zodpovedať Pracovníkovi všetky otázky, ktoré majú vplyv na odber Vzorky a Vyšetrenie, a nič nezamlčať.
 17. Odber Vzorky sa vykoná (i) prostredníctvom povereného Pracovníka Poskytovateľa alebo (ii) hygienickým samoodberom Vzorky Zákazníkom pri vybraných druhoch Testov. Zákazník berie na vedomie, že pri samoodbere Vzorky podľa bodu (ii) nesie zodpovednosť za samotnú kvalitu Vzorky a za správne vykonanie odberu Vzorky (t. j. dostatočné množstvo Vzorky na Vyšetrenie, dostatočný čas vykonávania odberu Vzorky, dodržanie pokynov a povinnosti Poskytovateľa podľa odseku 3.15 Obchodných podmienok). Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy Zákazníkom a zbavuje Poskytovateľa zodpovednosti za Výsledok Testu a Vyšetrenia.  
 18. Po vykonaní odberu Vzorky podľa odseku 3.17 Obchodných podmienok Poskytovateľ následne na vlastné náklady zabezpečí doručenie Vzorky spolu s príslušnou dokumentáciou do Laboratória na Vyšetrenie alebo zabezpečí Vyšetrenie priamo na Odberovom mieste alebo Mobilnom odberovom mieste.  
 19. Zákazník po vykonaní odberu Vzorky nečaká na Výsledky na Odberovom mieste alebo Mobilnom odberovom mieste, ale je povinný toto miesto bezodkladne opustiť, a to z dôvodu minimalizácie rizika prenosu prípadných ochorení medzi inými Zákazníkmi, ako aj z dôvodu kapacitných možností Odberových miest alebo Mobilných odberových miest. Výsledky Vyšetrenia Zákazník obdrží spôsobom uvedeným v odseku 3.22 až 3.26 Obchodných podmienok.
 20. Okrem prípadov osobitne uvedených v Obchodných podmienkach sú Pracovníci Poskytovateľa oprávnení odmietnuť vykonať odber Vzorky ak (i) Zákazník odmietne pred odberom Vzorky preukázať svoju totožnosť a overiť svoje osobné údaje z občianskeho preukazu, pasu alebo iného dokladu totožnosti Zákazníka, (ii) Tretia osoba nie je v sprievode svojho Zákonného zástupcu alebo Zákonný zástupca Tretej osoby odmietne pred odberom Vzorky preukázať a overiť totožnosť Tretej osoby, (iii) Tretia osoba nie je schopná podrobiť sa odberu Vzorky, odmieta sa podrobiť odberu Vzorky alebo nie je schopná poskytnúť súčinnosť pri odbere Vzorky, (iv) Zákazník v priestoroch Odberového miesta alebo Mobilného odberového miesta ohrozuje povereného Pracovníka, správa sa urážlivo alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných a/alebo psychotropných látok, prípadne v stave, ktorý neumožňuje Pracovníkovi vykonať odber Vzorky, (v) Zákazník alebo Tretia osoba porušila alebo nedodržala pokyny a podmienky vzťahujúce sa na odber Vzorky uvedené v Obchodných podmienkach, osobitne pri zvolenom type Testu, alebo podmienky a pokyny oznámené Poskytovateľom Zákazníkovi pred odberom Vzorky, (vi) existujú iné objektívne okolnosti, ktoré bránia alebo znemožňujú vykonať odber Vzorky. V prípadoch podľa odseku 3.20 Obchodných podmienok je Poskytovateľ súčasne oprávnený odstúpiť od Zmluvy so Zákazníkom. Poskytovateľ po odstúpení od Zmluvy vráti Zákazníkovi zaplatenú Cenu Služby spôsobom, ktorým bola uhradená, najneskôr do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od Zmluvy.
 21. Zákazník berie na vedomie, že okrem prípadov osobitne uvedených v Obchodných podmienkach Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za (i) nedodržanie presného času vykonania odberu Vzorky v rámci Zákazníkom rezervovaného dňa; Poskytovateľ vyvinie maximálne úsilie v snahe dodržať rezervovaný čas odberu Vzorky, čím sa podľa týchto Obchodných podmienok rozumie vykonanie odberu Vzorky v tolerancii +/- 1 hodina od rezervovaného času odberu Vzorky Zákazníkom, (ii) nedodržanie rezervovaného termínu (dňa, hodiny, minúty) odberu Vzorky z dôvodu okolností majúcich charakter vis maior alebo iných objektívnych okolností nezávislých od vôle Poskytovateľa; Poskytovateľ v takomto prípade navrhne Zákazníkovi náhradný postup, (iii) nemožnosť vykonať Vyšetrenie z dôvodu okolností majúcich charakter vis maior alebo iných objektívnych okolností nezávislých od vôle Poskytovateľa a Laboratória; Poskytovateľ v takomto prípade navrhne Zákazníkovi náhradný postup, (iv) Výsledky Vyšetrenia alebo nemožnosť vykonať Vyšetrenie v prípade, ak Zákazník poruší a/alebo nesplní pokyny, podmienky a požiadavky na odber Vzorky uvedené v Obchodných podmienkach pri zvolenom type Testu alebo vopred oznámené Poskytovateľom alebo Pracovníkmi Poskytovateľa, poskytne nesprávne, neúplné, alebo nepresné informácie v Objednávke alebo pred odberom Vzorky Pracovníkovi alebo zamlčí potrebné informácie nevyhnutné na vykonanie riadneho odberu Vzorky a Vyšetrenia, (v) omeškanie Zákazníka, ktoré má vplyv na odber Vzorky a na Vyšetrenie.  

Výsledky Vyšetrenia

 1. Poskytovateľ je povinný oznámiť Zákazníkovi Výsledok Vyšetrenia najneskôr do 36 hodín od odberu Vzorky. Zákazník berie na vedomie, že lehota na oznámenie Výsledku je stanovená ako maximálna doba dodania Výsledku a je ukončená momentom, kedy má Zákazník možnosť oboznámiť sa s Výsledkom Vyšetrenia. Presná informácia o čase doručenia Výsledku Vyšetrenia bude uvedená v potvrdzujúcej e-mailovej správe v zmysle odseku 3.6 Obchodných podmienok.
 2. Výsledok bude Zákazníkovi oznámený prostredníctvom e-mailovej správy a sms správy zaslanej na e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré Zákazník uviedol v Objednávke, bez zbytočného odkladu po kontrole a validácii Výsledku Vyšetrenia. V prípade, ak Zákazník požaduje potvrdenie o Výsledku v papierovej forme, môže oň Poskytovateľa požiadať na e-mailovej adrese: info@novuma.com. Výsledok Vyšetrenia sa oznamuje výlučne Zákazníkovi alebo Zákonnému zástupcovi Tretej osoby. Momentom doručenia e-mailovej správy a sms správy s Výsledkom Vyšetrenia (podľa toho, čo nastane skôr) sa Výsledok považuje za oznámený, a to aj v prípade, ak sa o tom Zákazník nedozvedel. Zákazník súčasne berie na vedomie, že Výsledok Vyšetrenia sa oznamuje orgánom verejnej správy v súlade s platnými právnymi predpismi.  
 3. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť a nedostupnosť komunikačnej infraštruktúry, ani za činnosť operátorov komunikačných sietí, prostredníctvom ktorých Zákazník získava Výsledok Vyšetrenia.
 4. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ poskytuje Zákazníkovi len Výsledok Vyšetrenia podľa typu zvoleného Testu. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ neposkytuje žiadnu inú informáciu o celkovom zdravotnom stave Zákazníka ani nenahrádza lekárske vyšetrenie Zákazníka.
 5. Uzatvorenie Zmluvy
 1. Zákazník si môže od Poskytovateľa objednať Službu prostredníctvom Webovej stránky tým, že si zakúpi niektorý z Testov ponúkaných Poskytovateľom a riadne vyplní objednávkový formulár v Rezervačnom systéme dostupnom na Webovej stránke.
 2. Zákazník je povinný v Objednávke správne a pravdivo uviesť všetky údaje požadované Poskytovateľom, najmä: (i) meno, priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia, (ii) adresu a miesto trvalého bydliska (ulica, číslo, PSČ, obec, štát), (iii) číslo občianskeho preukazu alebo pasu, (iv) e-mailovú adresu a telefónne číslo, (v) informáciu týkajúcu sa zdravotného stavu Zákazníka pri tých Testoch a Vyšetreniach, pri ktorých je predchádzajúca informácia o zdravotnom stave Zákazníka podstatná (v takýchto prípadoch  bude táto informácia tvoriť povinný údaj Objednávky), (vi) zdravotnú poisťovňu. Súčasne si Zákazník pri vypĺňaní Objednávky vyberie ním preferované Mobilné odberové miesto (z ponuky na Webovej stránke), dátum a čas (hodinu, minútu) odberu Vzorky. Zákazník berie na vedomie, že údaje uvedené v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne a vyplnenie všetkých povinných údajov je podmienkou na dokončenie Objednávky.  
 3. Zákazník berie na vedomie, že pre úspešné dokončenie Objednávky je pred odoslaním Objednávky povinný zakliknutím zaškrtávacieho poľa potvrdiť, že (i) sa oboznámil so znením poučenia Poskytovateľa o účele, povahe, následkoch a možných rizikách objednanej zdravotnej starostlivosti, (ii) udelil Informovaný súhlas podľa Zákona o zdravotnej starostlivosti, (iii) sa oboznámil s podmienkami a zásadami spracúvania osobných údajov Zákazníka, (iv) sa oboznámil s celým obsahom Obchodných podmienok a osobitných podmienok a pokynov uvedených pri zvolenom type Testu a výslovne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami. Zákazník môže súčasne pred odoslaním Objednávky udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní Zmluvy, pričom náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatváraním Zmluvy alebo jej plnením (napr. náklady na internetové pripojenie či náklady na telefónne hovory) hradí Zákazník sám, pričom náklady na telefónne hovory sa nelíšia od bežnej sadzby.
 4. Zákazník berie na vedomie, že pre uľahčenie zadávania Objednávky sa môže na Webovej stránke vopred zaregistrovať a vytvoriť si tzv. online konto. Prístup do online konta Zákazníka je zabezpečený jeho prihlasovanou e-mailovou adresou a prihlasovacím užívateľským heslom alebo cez jeho Google account.
 5. Pri registrácii sa na Webovej stránke Zákazník uvedie svoju prihlasovaciu e-mailovú adresu a prihlasovacie heslo, ktoré pre overenie zopakuje. Pre registráciu je potrebné, aby Zákazník vyplnil svoje osobné údaje minimálne v rozsahu (i) meno, priezvisko, (ii) adresu trvalého pobytu (ulica, číslo, obec, PSČ, krajina), (iii) rodné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum narodenia. Pokiaľ Zákazník nevyplní niektorý z povinných údajov, nebude môcť pokračovať v registrácii na Webovej stránke. Zákazník pred samotnou registráciou súčasne zakliknutím políčka potvrdí, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a udelil súhlas s ich spracúvaním.
 6. Zákazník sa zaväzuje vyplniť pri registrácii iba úplné, správne, pravdivé a nezavádzajúce údaje. Tieto údaje môže Zákazník kedykoľvek po prihlásení sa do svojho online konta zmeniť, upraviť alebo aktualizovať. Zákazník je súčasne povinný chrániť prihlasovacie údaje pred neoprávneným sprístupnením tretej osobe a akékoľvek neoprávnené použitie alebo prihlásenie sa do svojho online konta bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za neoprávnený prístup alebo prihlásenie sa do online konta Zákazníka ani za stratu alebo zneužitie jeho prihlasovacích údajov. Poskytovateľ rovnako nenesie zodpovednosť za nepretržitú prevádzku online konta. Zákazník je oprávnený kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zrušiť svoje online konto žiadosťou zaslanou na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v odseku 1.9 Obchodných podmienok. Poskytovateľ môže zrušiť online konto Zákazníka v prípade, ak Zákazník porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy, Obchodných podmienok alebo platných predpisov.
 7. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ bude zasielať všetky informácie, ktoré sa týkajú registrácie Zákazníka v online konte, ako aj všetky informácie týkajúce sa Zmluvy a Obchodných podmienok, na e-mailovú adresu Zákazníka zadanú pri registrácii alebo pri Objednávke.
 8. Vyplnená Objednávka je záväzným návrhom Zákazníka na uzavretie Zmluvy v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka.
 9. Pred odoslaním Objednávky prostredníctvom Webovej stránky má Zákazník možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do Objednávky vložil a voľby, ktoré v rámci vytvárania Objednávky urobil. Objednávku Zákazník odošle prostredníctvom Webovej stránky kliknutím na pole „Rezervovať a prejsť k platbe“. Následne bude Zákazník presmerovaný na Platobnú bránu na úhradu Ceny Služby svojou platobnou kartou. Po úspešnom vykonaní platby Ceny bude Zákazník automaticky presmerovaný naspäť na webové rozhranie Poskytovateľa.  
 10. Zmluva medzi Zákazníkom a Poskytovateľom je uzatvorená okamihom úplného a úspešného zrealizovania platby Ceny za vybrané Služby. Zmluvu je možné uzatvoriť najmä v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku.
 11. Ak nie je v Obchodných podmienkach ďalej stanovené inak, Zmluvu uzatvorenú písomne je možné meniť len písomnou dohodou Zmluvných strán. Písomnou formou sa rozumie i výmena emailových či iných elektronických správ.
 12. V prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy zmenia okolnosti, ktoré predchádzali uzatvoreniu Zmluvy do takej miery, že sa plnenie stane pre Poskytovateľa obtiažnejšie, najmä v prípade zvýšených nákladov Poskytovateľa na plnenie, má Poskytovateľ právo domáhať sa voči Zákazníkovi obnovenia rokovania o Zmluve, pokiaľ (i) Poskytovateľ zmenu nemohol rozumne predpokladať ani vylúčiť a (ii) k zmene došlo až po uzatvorení Zmluvy alebo sa Poskytovateľovi stala známou až po uzatvorení Zmluvy. Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený plnenie odložiť na primeranú dobu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú v primeranej dobe na zmene Zmluvy, ktorá obnoví rovnováhu práv a povinností Zmluvných strán, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť.
 13. Informovaný súhlas s poskytnutím Služby
 1. Zákazník objednaním Služby súhlasí s odobratím Vzorky a so zvoleným Vyšetrením, pričom Zákazník je povinný sa vopred oboznámiť s podmienkami odberu Vzoriek a s Vyšetrením, s Testami používanými na odber Vzoriek a na následné Vyšetrenie, ako aj s ďalšími informáciami o odbere Vzoriek a o Vyšetrení sprístupnenými Poskytovateľom v poučení podľa ustanovenia § 6 a nasl. Zákona o zdravotnej starostlivosti pred odoslaním Objednávky.
 2. Zákazník berie na vedomie, že vo výnimočnom prípade môže (i) Laboratórium a Poskytovateľ pri Vyšetrení (vzhľadom na použitú technológiu) získať neplatné alebo neurčité Výsledky a Zákazník bude vyzvaný Poskytovateľom, aby sa dostavil na bezplatný opakovaný odber Vzorky, a (ii) Laboratórium a Poskytovateľ nemusia byť schopní spracovať odobratú Vzorku, ak je Vzorka poškodená alebo nespôsobilá na Vyšetrenie. Poskytovateľ v takomto prípade navrhne Zákazníkovi náhradný postup. Odber Vzorky a Vyšetrenie nie sú spojené so zvláštnymi rizikami. Svojou povahou ide o menej rizikový zdravotný úkon.
 3.  Podmienky sprístupňovania Výsledku Zákazníkovi
 1. Vyšetrenie je vykonávané Laboratóriom v súlade so Zákonom o zdravotnej starostlivosti. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Laboratórium pri plnení Zmluvy nakladá aj s údajmi Zákazníka, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie vedenej v zmysle platného práva Slovenskej republiky.
 2. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, aby mu Poskytovateľ (resp. Laboratórium) podával pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle Zmluvy informácie a sprístupňoval Výsledky Vyšetrenia (t. j. údaje o zdravotnom stave Zákazníka) pri plnení Služby podľa Zmluvy a Obchodných podmienok prostredníctvom adries elektronickej komunikácie (telefonické číslo, e-mailová adresa), ktoré boli zadané Zákazníkom v Objednávke.  
 3. Zákazník berie na vedomie, že v súlade s usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa za zdravotnú dokumentáciu nepovažujú výpisy zo zdravotnej dokumentácie či výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie, ktoré má právo urobiť si osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Výsledok Vyšetrenia pri zistení pozitivity alebo negativity sa preto nepovažuje za zdravotnú dokumentáciu.      
 4. Zákazník súčasne berie na vedomie a súhlasí s tým, aby Poskytovateľ (resp. Laboratórium) spracúval údaje Zákazníka v rozsahu podľa príslušných predpisov týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti vo svojich informačných systémoch v súlade so Zásadami spracúvania osobných údajov.
 5. Cena Služby
 1. Ak nie je Zmluvnými stranami v Obchodných podmienkach alebo písomne dohodnuté inak, Cena Služby je uvedená v Cenníku Poskytovateľa platnému k okamihu odoslania Objednávky Poskytovateľovi prostredníctvom Webovej stránky.
 2. Cena Služby je uvedená osobitne pri každom type Testu v mene EURO. Zákazník berie na vedomie, že Cena Služby objednanej online cez Webovú stránku Poskytovateľa (a v prípadoch predpokladaných Obchodnými podmienkami aj priamo na Odberovom mieste alebo Mobilnom odberovom mieste) nie je hradená z verejného zdravotného poistenia a Zákazník je povinný uhradiť Cenu Služby v plnom rozsahu samostatne (samoplatcovské vyšetrenie).  
 3. Ceny Služieb sú uvedené ako konečné (s výnimkou ako je uvedené v odseku 7.4. Obchodných podmienok) vrátane dane z pridanej hodnoty (ak sa aplikuje), všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za dodanie Služby v rámci jednotlivých Odberových miest alebo Mobilných odberových miest. Všetky prezentácie odberu Vzoriek a Vyšetrenia umiestnené na Webovej stránke sú informatívneho charakteru. Zákazník berie na vedomie, že náklady na dopravu do Odberového miesta alebo Mobilného odberového miesta si hradí výlučne Zákazník.
 4. Pri platbe osobne na Odberovom mieste alebo Mobilnom odberovom mieste (v prípadoch predpokladaných Obchodnými podmienkami), sú Ceny Testov uvedené v Cenníku zverejnenom na Odberovom mieste alebo Mobilnom odberovom mieste.
 5. Ak nie je na Webovej stránke uvedené inak, Cena Služby obsahuje aj náklady spojené s prípravou na odber Vzorky a náklady spojené s dodaním zdravotníckeho materiálu na miesto odberu Vzorky. Informácie o nákladoch podľa predchádzajúcej vety platia len v prípade, keď je odber Vzorky vykonaný v rámci územia Slovenskej republiky a výlučne len prostredníctvom Webovej stránky. Neumožňuje sa odber Vzorky v iných krajinách ako Slovenská republika. Prípadné zľavy z Ceny Služby nemožno navzájom kombinovať, ak sa Poskytovateľ nedohodne so Zákazníkom inak.
 6. Poskytovateľ má právo kedykoľvek aktualizovať Cenník a zmeniť jeho obsah. Poskytovateľ Cenník sprístupní Zákazníkovi na Webovej stránke (a pri platbách osobne priamo na Odberovom mieste alebo Mobilnom odberovom mieste). Aktualizáciou Cien v Cenníku zaniká platnosť predchádzajúcich Cien.  Pre Zákazníka je záväzná Cena v čase odoslania Objednávky.
 7. Ak sa Zmluvné strany dohodnú, že súčasťou Služby budú činnosti Poskytovateľa neuvedené v Cenníku, určí sa Cena dohodou Zmluvných strán.
 8. Platobné podmienky
 1. Zákazník je povinný zaplatiť Poskytovateľovi Cenu za Služby vopred (t. j. pred ich reálnym poskytnutím), a to Bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej karty Zákazníka a podľa inštrukcií na Webovej stránke. Platba Ceny Služby na Odberovom mieste alebo Mobilnom odberovom mieste nie je možná, s výnimkou Odberových miest alebo Mobilných odberových miest osobitne určených Poskytovateľom na Webovej stránke.    
 2. Cena Služby sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania príslušnej čiastky Ceny na bankový účet Poskytovateľa. Faktúra potvrdzujúca úhradu Ceny a obsahujúca základné údaje Zmluvy bude Zákazníkovi doručená elektronicky na ním uvedenú e-mailovú adresu v zmysle odseku 3.6 Obchodných podmienok. Ak Zákazník požaduje potvrdenie o úhrade v papierovej forme, môže oň Poskytovateľa požiadať na e-mailovej adrese: info@novuma.com. Pri platbe osobne na vybraných Odberových miestach alebo Mobilných odberových miestach (vopred špecifikovaných Poskytovateľom na Webovej stránke) Poskytovateľ vydá Zákazníkovi doklad o úhrade, ktorý spĺňa náležitosti podľa platných právnych predpisov. V prípade, ak Zákazník neuhradí Cenu za vybranú Službu v celom rozsahu bezprostredne po zaslaní Objednávky a presmerovaní na Platobnú bránu (s výnimkou platby osobne v prípadoch, v ktorých to Poskytovateľ umožňuje), Objednávka sa automaticky stornuje a považuje sa za neprijatú Poskytovateľom.
 3. Po úhrade Ceny Služby a prijatí kompletnej a správnej Objednávky vyplnenej prostredníctvom Webovej stránky bude Zákazníkovi pridelené číslo rezervácie a vybrané miesto a čas odberu Vzorky budú pre Zákazníka rezervované. Náklady na dopravu do vybraného Odberového miesta alebo Mobilného odberového miesta znáša Zákazník.
 4. V prípade oprávnenej reklamácie uznanej Poskytovateľom v súlade s článkom 9 Obchodných podmienok, na základe ktorej vznikne Zákazníkovi právo na vrátenie Ceny za Služby, alebo v prípade keď Zákazníkovi vznikne podľa Obchodných podmienok nárok na vrátenie Ceny za Služby, bude Cena za Služby Zákazníkovi vrátená automaticky do 14 (štrnástich) dní od potvrdenia oprávnenosti reklamácie Poskytovateľom alebo od okamihu vzniku nároku na vrátenie Ceny za Služby podľa Obchodných podmienok (v závislosti od príslušnej banky Zákazníka), a to na bankový účet (resp. platobnú kartu), ktorá bola použitá na úhradu Ceny za Služby Zákazníkom. Pri platbe osobne na Odberovom mieste alebo Mobilnom odberovom mieste (v prípadoch, v ktorých to Poskytovateľ umožňuje) bude Cena Služby vrátená Zákazníkovi spôsobom, akým bola uhradená, prípadne iným spôsobom na žiadosť Zákazníka.
 5. Ak sa Zákazník dostane do omeškania so splnením akéhokoľvek svojho peňažného dlhu voči Poskytovateľovi, nie je Poskytovateľ povinný poskytnúť Zákazníkovi Služby, a to až do riadneho uhradenia peňažného dlhu Zákazníka.  
 6. Zmluvné strany nie sú oprávnené jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku proti pohľadávke druhej Zmluvnej strany vyplývajúcej zo Zmluvy, z jej porušenia alebo z poskytnutia Služby na základe neplatnej alebo zrušenej Zmluvy.
 7. Práva z vád poskytovaných Služieb (Reklamácia)
 1. Práva a povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa. Poskytovateľ súčasne prijal tento reklamačný poriadok.
 2. Poskytovateľ zodpovedá Zákazníkovi za to, že Poskytovateľom poskytovaná Služba bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej Služby zodpovedajúcu povahe poskytovanej Služby a bude spĺňať štandardy na kvalitu požadovaného Vyšetrenia.
 3. Zákazník je oprávnený Poskytovateľovi reklamovať vady a nedostatky (reklamácia):
 1. kvality poskytovanej Služby (najmä samotné vykonanie odberu Vzorky, odbornosť Pracovníka, priebeh Vyšetrenia a riadne, včasné a správne doručenie Výsledku Vyšetrenia);
 2. Ceny poskytovanej Služby, ak sa Zákazník dôvodne domnieva, že Cena poskytovanej Služby nezodpovedá Cenníku určenému Poskytovateľom;
 3. neposkytnutia Služby riadne a včas z dôvodov na strane Poskytovateľa.
 1. Zákazník berie na vedomie, že okrem prípadov osobitne upravených v Obchodných podmienkach, nie je oprávnený domáhať sa nárokov z vád poskytovaných Služieb v prípade, ak (i) Služba nebola poskytnutá vôbec, alebo nebola poskytnutá riadne, včas a v požadovanej kvalite z dôvodov, za ktoré Poskytovateľ nezodpovedá, t. j. z dôvodu objektívnej prekážky realizácie Služieb, (ii) neposkytnutie Služby alebo neposkytnutie Služby riadne, včas a v požadovanej kvalite bolo spôsobené z dôvodov na strane Zákazníka, (iii) Zákazník nedodržal a/alebo porušil Obchodné podmienky, osobitné podmienky a pokyny uvedené pri zvolenom type Testu a pokyny Poskytovateľa, prípadne Pracovníkov v súvislosti s odberom Vzorky a vykonaním Vyšetrenia, (iv) Zákazník poskytol v rámci rezervácie a Objednávky alebo na Odberovom mieste, alebo Mobilnom odberovom mieste nesprávne, neúplné, alebo zavádzajúce informácie, (v) nastala okolnosť vylučujúca zodpovednosť Poskytovateľa a/alebo bolo vydané rozhodnutie štátneho orgánu alebo príslušného orgánu verejnej moci, pre ktoré nie je možné Služby poskytnúť vôbec alebo riadne, včas a v požadovanej kvalite alebo (vi) z dôvodov uvedených v odseku 3.21 týchto Obchodných podmienok.
 2. Zákazník je povinný reklamovať vady a nedostatky v zmysle odseku 9.3 Obchodných podmienok bez zbytočného odkladu po tom, ako ich mohol zistiť pri náležitej pozornosti, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní odo dňa poskytnutia Služby, inak právo Zákazníka na oznámenie vád a nedostatkov zaniká. Poskytovateľ je povinný vydať Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktoré zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu ihneď po uplatnení reklamácie.
 3. Zákazník môže oznámiť vady uvedené v bode 9.3 Obchodných podmienok (i) písomne na adresu sídla Poskytovateľa alebo (ii) e-mailom na e-mailovú adresu: info@novuma.com. V oznámení vád Zákazník:
 1. uvedie svoje kontaktné údaje;
 2. podrobne popíše vadu a nedostatok poskytovanej Služby;
 3. pripojí prípadné dôkazy odôvodňujúce jeho nárok.  
 4. Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba je povinný poučiť Zákazníka o jeho právach pri uplatnení reklamácie v rozsahu podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z týchto práv uplatňuje, Poskytovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od prijatia rozhodnutia Zákazníka a v odôvodnených prípadoch vzhľadom na rozsah a závažnosť najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od prijatia rozhodnutia Zákazníka. V prípade, ak
 1. ide o odstrániteľnú vadu Služby, má Zákazník právo požadovať od Poskytovateľa bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady alebo primeranú zľavu z Ceny Služby;
 2. ide o neodstrániteľnú vadu Služby (najmä nevykonanie odberu Vzorky alebo Vyšetrenia z dôvodov na strane Poskytovateľa, prípadne Pracovníkov, strata, poškodenie Vzorky z dôvodov na strane Poskytovateľa, prípadne Pracovníkov, nesprávne Vyšetrenie Vzorky a/alebo nesprávny Výsledok Vyšetrenia, za ktoré zodpovedá Poskytovateľ, Pracovníci, alebo Laboratórium), má Zákazník právo požadovať bezplatné opakované odobratie Vzorky a vykonanie totožného Vyšetrenia alebo odstúpenie od Zmluvy a vrátenie zaplatenej Ceny za Služby;
 3. ide o opakovanú odstrániteľnú vadu alebo väčší počet vád, má Zákazník právo požadovať od Poskytovateľa primeranú zľavu z Ceny Služby alebo odstúpenie od Zmluvy.
 1. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať Zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Zákazník nemá práva z vadného plnenia ohľadom vady či poškodenia, ktoré vznikli až po poskytnutí Služby inak ako v dôsledku porušenia povinnosti Poskytovateľa (prípadne Laboratória). O vybavení nároku Zákazníka informuje Poskytovateľ Zákazníka spôsobom, akým bola reklamácia uplatnená Zákazníkom, t. j. písomne alebo zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Zákazníka. Poskytovateľ je povinný zaslať Zákazníkovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr v lehote na vybavenie reklamácie Zákazníka.
 3. Odstúpenie od Zmluvy
 4. Zákazník má právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodov uvedených v Obchodných podmienkach alebo v platných právnych predpisoch ďalej uvedeným spôsobom najmä v prípadoch:
 1. podľa bodu 4.12 Obchodných podmienok (zmena okolností, ktoré predchádzali uzatvoreniu Zmluvy);
 2. podľa bodu 9.7.2 a 9.7.3 Obchodných podmienok (neodstrániteľná vada, opakovaná odstrániteľná vada Služby alebo väčší počet vád Služby v rámci reklamácie Zákazníka);
 3. špecifikovaných v Občianskom zákonníku (napr. § 575 – nemožnosť plnenia, § 517 – omeškanie dlžníka a i.);
 4. špecifikovaných v ostatných právnych predpisoch (napr. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa a i.)
 5. Odstúpenie od Zmluvy zašle Zákazník Poskytovateľovi vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu: info@novuma.com. Poskytovateľ potvrdí Zákazníkovi bezodkladne prijatie odstúpenia. V odstúpení od Zmluvy Zákazník uvedie:
 1. identifikačné údaje Zákazníka (najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu);
 2. číslo rezervácie, číslo Zmluvy alebo Objednávky;
 3. dôvody odstúpenia od Zmluvy a odkaz na príslušné ustanovenie Obchodných podmienok alebo právneho predpisu zakladajúce právo Zákazníka odstúpiť od Zmluvy.
 1. Ak Zákazník odstúpi od Zmluvy, vráti mu Poskytovateľ bezodkladne, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní od doručenia odstúpenia, Cenu za Služby, a to na bankový účet (resp. platobnú kartu), ktorú použil pri úhrade Ceny Služby (v závislosti od príslušnej banky Zákazníka), resp. pri platbe osobne na Mobilnom odberovom mieste spôsobom, ktorým Cenu za Služby uhradil na mieste, alebo spôsobom požadovaným Zákazníkom.
 2. Zákazník berie na vedomie, že na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (a teda aj poskytovanie Služieb podľa týchto Obchodných podmienok) sa neaplikuje Zákon o predaji na diaľku a Zákazník nemá právo odstúpiť od Zmluvy aj bez udania dôvodu spôsobom a v lehote podľa § 7 a nasl. Zákona o obchodoch na diaľku.  
 3. Okrem dôvodov uvedených na iných miestach Obchodných podmienok a dôvodov vyplývajúcich z právnych predpisov nie je Poskytovateľ zodpovedný za omeškanie a/alebo je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:
 1. mu v poskytnutí Služby bránia mimoriadne okolnosti, resp. prekážky, ktoré nastanú nezávisle od jeho vôle a bránia mu v splnení povinnosti, pri ktorých nie je možné v dobe uzatvorenia Zmluvy rozumne predpokladať, že by Poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal (vis maior/vyššia moc), a to najmä nedostatok energie alebo pomôcok, štrajk, výluka, úradné opatrenie alebo omeškanie, alebo výpadok subdodávok, ale aj epidémie, pandémie a iné choroby, do čoho spadá aj aktuálna situácia spojená so šírením sa pandémie vírusu COVID-19 (v tomto prípade sa to vzťahuje aj na prekážky, ktoré boli v čase uzatvárania zmluvy predvídateľné), alebo
 2. sa vypredajú Zákazníkom vybrané Testy alebo sa stanú nedostupné, alebo výrobca preruší ich výrobu alebo dovoz, v prípade nedostatku zdravotníckeho materiálu potrebného pre vykonanie odberu Vzorky a Vyšetrenie, v prípade nedostatku zdravotníckeho personálu alebo v prípade iných skutočností, za ktoré Poskytovateľ nezodpovedá a ktoré nevedel odvrátiť ani zmierniť pri vynaložení všetkého úsilia.  
 3. Odstúpenie od Zmluvy zašle Poskytovateľ Zákazníkovi vo forme e-mailovej správy a sms správy na e-mailovú adresu a telefónne číslo zadané Zákazníkom v Objednávke. V odstúpení od Zmluvy Poskytovateľ uvedie:
 1. identifikačné údaje Poskytovateľa;
 2. číslo rezervácie, číslo Zmluvy alebo Objednávky;
 3. dôvody odstúpenia od Zmluvy a odkaz na príslušné ustanovenie Obchodných podmienok alebo právneho predpisu zakladajúce právo Zákazníka odstúpiť od Zmluvy.
 1. Ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy, vráti Zákazníkovi bezodkladne, najneskôr však do 7 (siedmich) dní od doručenia odstúpenia, Cenu za Služby, a to na bankový účet (resp. platobnú kartu), ktorú Zákazník použil pri úhrade Ceny Služby (v závislosti od príslušnej banky Zákazníka), resp. pri platbe osobne na Mobilnom odberovom mieste spôsobom, ktorým Cenu za Služby uhradil na mieste, alebo spôsobom požadovaným Zákazníkom.
 2. Pred odstúpením od Zmluvy z dôvodu podľa odseku 10.5 Obchodných podmienok sa Poskytovateľ zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na odstránenie mimoriadnych okolností, resp. prekážok, aby bolo možné obnoviť plnenie jeho povinností v zmysle Obchodných podmienok, a je povinný Zákazníkovi okamžite oznámiť vznik a následne zánik okolností, resp. prekážok. V prípade, že je možné náhradné plnenie, má Zákazník nárok na náhradné plnenie. Poskytovateľ nie je zodpovedný voči Zákazníkovi za akékoľvek priame, nepriame či následné škody a náklady vyplývajúce z alebo súvisiace s nesplnením si povinnosti z dôvodu zásahu vyššej moci.
 3. Osobitné ustanovenia
 1. Poskytovateľ vyhlasuje, že Laboratórium spĺňa všetky podmienky a požiadavky na činnosť podľa platného práva a na zabezpečenie Vyšetrenia.
 2. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu spôsobenú druhej strane porušením a/alebo nedodržaním Zmluvy, Obchodných podmienok alebo opomenutím konania podľa Zmluvy alebo Obchodných podmienok.
 3. Riešenie sporov
 1. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie k urovnaniu všetkých sporov vzniknutých zo Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou zmierlivou cestou.
 2. Zákazník má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsiatich) dní odo dňa odoslania žiadosti, Zákazník (ktorý je spotrebiteľom) je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v súlade so Zákonom o ADR na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný po kliknutí tu. Návrh môže Zákazník podať spôsobom určeným v § 12 Zákona o ADR. Na podanie návrhu môže Zákazník súčasne využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.  
 3. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, e-mail: ba@soi.sk, a pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:  Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk, adresa internetovej stránky: www.soi.sk.  
 4. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15, Bratislava 212, Slovenská republika Tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 5. Ochrana osobných údajov
 1. Zákazník je povinný uvádzať svoje údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o zmene svojich údajov poskytnutých Poskytovateľovi.
 2. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Zákazníka vo vzťahu k ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov vydaných Poskytovateľom.
 3. Záverečné ustanovenia
 1. Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu, počas ktorej je Služba poskytovaná Zákazníkovi.
 3. Ak v týchto Obchodných podmienkach nie je výslovne uvedené inak alebo si tak Zmluvné strany písomne nedohodnú, nepovažuje sa žiadny záväzok Zmluvných strán vyplývajúci zo Zmluvy za fixný záväzok v zmysle ustanovenia § 518 Občianskeho zákonníka. S výnimkou, ak sa v týchto Obchodných podmienkach uvádza inak, za písomnú formu nebude pre účely tohto odseku považovaná výmena e-mailových či iných elektronických správ.
 4. Ak je niektoré ustanovenie Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok) neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
 5. Zákazník berie na vedomie, že všetky práva k Webovej stránke, najmä autorské práva k obsahu, rozloženiu stránky, fotografiám, videám, grafike, ochranným známkam, logám a k ďalšiemu obsahu a prvkom patria Poskytovateľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať a zasahovať do Webovej stránky alebo jej časti bez súhlasu vlastníka.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky, ako aj iné dokumenty Poskytovateľa, ktoré súvisia s Obchodnými podmienkami, jednostranne zmeniť, a to bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka. Aktuálna verzia Obchodných podmienok bude zverejnená na Webovej stránke a Zákazník bude upovedomený o tom, aby sa pred odoslaním Objednávky oboznámil s aktuálnym znením Obchodných podmienok, ktoré budú pre Zákazníka záväzné, a pre potvrdenie, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, zaškrtne políčko o oboznámení sa s Obchodnými podmienkami pred odoslaním Objednávky.
 7. Poskytovateľ a Laboratórium sú oprávnení poskytovať Služby na základe povolení vydanými príslušnými orgánmi verejnej moci. Kontrolu poskytovania Služby vykonáva Ministerstvo zdravotníctva SR a Bratislavský samosprávny kraj, Úrad verejného zdravotníctva SR a Úrad pre dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného aj dozor nad dodržovaním Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú uvedené v bode 1.9 týchto Obchodných podmienok a na Webovej stránke.
 8. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ bude v prípadoch uvedených v platných právnych predpisoch zasielať Výsledky Vyšetrení Národnému centru zdravotníckych informácií, RÚVZ, Ministerstvu zdravotníctva SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy a tretím osobám.
 9. Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 11.02.2022.