VOP – STDs – Rýchlotest covid

OSOBITNÉ PODMIENKY K VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM

(vykonávanie Testov v súvislosti so stanovením siedmych mikroorganizmov v moči metódou PCR)

 1. Základné ustanovenia
  1. Pre účely týchto osobitných podmienok (ďalej ako „Osobitné podmienky”) k Všeobecným obchodným podmienkam vykonávania testov a samoplatcovských vyšetrení poskytovateľa, spoločnosti rychlotest-covid s. r. o., so sídlom na Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 584 838, IČ DPH: SK2023580218, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 100393/B (ďalej ako „Všeobecné podmienky”), pojmy s veľkým začiatočným písmenom uvedené vo Všeobecných podmienkach, ktoré nie sú výslovne definované v Osobitných podmienkach majú rovnaký význam ako pojmy uvedené vo Všeobecných podmienkach. Osobitné podmienky dopĺňajú Všeobecné podmienky a sú ich neoddeliteľnou súčasťou.
  2. Službou sa v prípade týchto Osobitných podmienok rozumie vykonávanie Testov a následných samoplatcovských Vyšetrení Zákazníkov PCR metódou na zistenie prítomnosti siedmych patogénov spôsobujúcich pohlavne prenosné choroby v moči (ďalej ako “Test”).
 2. Definície a výklad Osobitných podmienok
  1. Pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Osobitných podmienkach nasledovný význam:

Testy znamená konkrétny test z ponuky Poskytovateľa určený na PCR diagnostiku siedmych sexuálne prenosných patogénov ktorý si môže Zákazník zakúpiť na Webovej stránke.

Vyšetrenie znamená laboratórne vyšetrenie v odbore klinická mikrobiológia zamerané na kvalitatívne stanovenie prítomnosti siedmych sexuálne prenosných patogénov v moči. Zákazník berie na vedomie, že Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia, ale priamo Zákazníkom (tzv. samoplatcovské vyšetrenia).

 1. Práva a povinnosti Zákazníka v súvislosti s odberom Vzorky a Vyšetrením
  1. Odber Vzorky sa vykoná prostredníctvom samo odberu moču a odovzdaním vzorky v sterilnej odberovej sade na odberné miesto.
  2. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ poskytuje Zákazníkovi len Výsledok Vyšetrenia, ktorý spočíva v informovaní Zákazníka o prítomnosti, či neprítomnosti siedmych pohlavne prenosných patogénov vo Vzorke, príp. o neurčitom alebo neplatnom výsledku. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ neposkytuje žiadnu inú informáciu o celkovom zdravotnom stave Zákazníka, ani nenahrádza lekárske vyšetrenie Zákazníka.
 2. Záverečné ustanovenia
  1. Všetky ustanovenia Všeobecných podmienok zostávajú v plnom rozsahu záväzné a nezmenené. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Osobitných podmienok a Všeobecných podmienok, majú ustanovenia Osobitných podmienok prednosť pred ustanoveniami Všeobecných podmienok.
  2. Tieto Osobitné podmienky sú účinné od 10.05.2022.